Zapraszamy do kontaktu:    telefon: 515-800-147      |      e-mail: biuro@wawadostawcze.pl

U NAS ZAPŁACISZ KARTĄ! Akceptujemy płatności kartami płatniczymi

payment
Warunki Najmu:
Najemca
1. Najemcą może być osoba fizyczna lub prawna.
2. Osoba, która wypożycza pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować pojazd wypożyczony przez osobę prawną powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. Wymagany jest również dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu), a w przypadku osób prawnych, dokumenty rejestrowe tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie do odbioru pojazdu.
Wynajem i użytkowanie pojazdu
3. Wynajmujący, po dopełnieniu formalności przez Najemcę polegających w szczególności na podpisaniu: umowy wynajmu, protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dokumentu, o którym mowa w pkt 47 i uiszczeniu płatności, przekazuje do używania Najemcy pojazd na czas określony umową wynajmu.
4. Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wynajmującego i na jego prośbę, bez konieczności podawania przyczyny, musi zostać zwrócony w dowolnym momencie wskazanym przez Wynajmującego.
5. W dacie wydania pojazdu sporządzony zostaje protokół zdawczo-odbiorczy, który określa stan techniczny pojazdu (ewentualne uszkodzenia, stan paliwa, przebieg oraz wyposażenie) przed jego wypożyczeniem. Stan techniczny pojazdu może zostać potwierdzony również fotograficznie przez Wynajmującego. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie strony umowy wynajmu. W przypadku nie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Najemcę uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym w protokole przez Wynajmującego.
6. Najemca zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:
a) posiadania przy sobie, w trakcie poruszania się pojazdem, dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
b) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchomianie alarmów oraz blokad),
c) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualne uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych,
d) wykonywania własnym kosztem kontroli sprawności świateł i ewentualnej wymiany żarówek,
e) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów i zasad ruchu drogowego,
f) zabezpieczenia i właściwego przechowywania kluczyków i dokumentów pojazdu po opuszczeniu pojazdu.
7. Wypożyczony pojazd nie może być udostępniany, podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim.
8. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych, rajdach, do nauki jazdy oraz służyć do holowania innych pojazdów.
9. Bez zgody Wynajmującego pojazd nie może opuszczać terytorium Polski. W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wynajmujący może określić dodatkowe warunki na jakich pojazd może opuścić terytorium Polski, a Najemca zobowiązany jest do ich bezwzględnego przestrzegania.
10. W przypadku opuszczenia pojazdem terytorium Polski, na podstawie zgody, o której mowa w pkt 9, Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o zamiarze wjazdu pojazdem do strefy ekologicznej. W takiej sytuacji Najemca zobowiązany jest ponadto do nabycia na własny koszt odpowiedniego oznaczenia, w tym plakietki ekologicznej, umożliwiającego wjazd do tej strefy ekologicznej.
11. Najemcy zabrania się dokonywania napraw i przeróbek pojazdu bez zgody Wynajmującego, z wyjątkiem obsługi pojazdu, o której mowa w pkt 6 lit. c i d.
12. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego i jeżeli ma ona wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu należy z niego nie korzystać.
13. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie wynajmu odpowiada wyłącznie Najemca. Najemca ponosi również wszelkie koszty związane z:
1) parkowaniem pojazdu na płatnych parkingach lub w strefach płatnego parkowania;
2) wjazdem w strefy lub obszary, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów, jak pojazd wynajęty;
3) wjazdem w strefy ekologicznej, w której wymagane jest posiadanie odpowiedniego oznaczenia, na przykład plakietki ekologicznej, bez tego oznaczenia.
14. Zabroniona jest jazda z prędkością powyżej maksymalnej dopuszczalnej prędkości na danej drodze.
15. Zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie posiłków i napojów oraz przewożenie zwierząt w pojeździe.
16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe przez Najemcę, w trakcie oraz po zakończeniu wynajmu.
Płatność i kaucja
17. Płatność za wynajem pojazdu dokonywana jest z góry (przed wynajmem).
18. Płatność może być dokonana gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto.
19. Przy podpisywaniu umowy Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję.
20. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i może ona zostać zatrzymana w części lub całości.
21. Kaucja może być wpłacona w trzech różnych formach: gotówką, przelewem na konto, kartą płatniczą lub kredytową w formie sprzedaży lub preautoruzacji.
22. Jeżeli nie wystąpią podstawy do zatrzymania części lub całość kaucji, zostaje ona zwrócona Najemcy w ciągu 3 dni od daty zwrotu pojazdu na wskazany rachunek bankowy. Jeżeli kaucja została wpłacona jako preautoryzacja na karcie kredytowej, Wynajmujący nie dopełni jej, co spowoduje automatyczne odblokowanie limitu w czasie określonym przez organizację płatniczą.
23. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 30 dni od daty zwrotu pojazdu.
24. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje wszystkich roszczeń w stosunku do Najemcy związanych z wynajmem pojazdu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu brakującej kwoty w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 23.
Zwrot pojazdu
25. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie, w identycznym stanie technicznym, jak w chwili wypożyczenia, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego do pełna, chyba że Strony w umowie wynajmu postanowiły inaczej.
26. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę w stosunku do umówionego terminu, po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego, powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu w wysokości określonej w umowie wynajmu.
27. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę w stosunku do umówionego terminu, bez zgody Wynajmującego, powoduje naliczenie opłaty w wysokości dwukrotnej stawki dobowej określonej w umowie wynajmu.
28. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się w tym czasie z Wynajmującym, celem określenia dalszych warunków najmu, traktowane będzie przez Wynajmującego jako zawłaszczenie mienia. Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową określoną w umowie wynajmu za każdy dzień zwłoki w oddaniu pojazdu.
29. W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem określonym w umowie wynajmu, Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia.
30. W dacie zwrotu pojazdu sporządzany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu na zakończenie wypożyczenia. W przypadku nie podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym w protokole przez Wynajmującego.
31. Jeżeli nie jest możliwe sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym) Wynajmujący sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak jest to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym w protokole przez Wynajmującego.
Uszkodzenie lub utrata pojazdu
32. Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas wynajmu, w szczególności dotyczącymi uszkodzenia szyby czołowej pojazdu lub uszkodzeniem części mechanicznych pojazdu wynikających z niewłaściwej eksploatacji lub agresywnej jazdy, Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego pojazdu, nie więcej jednak niż 7500 zł netto. Dodatkowo, Najemca zobowiązany będzie opłacić koszty przestoju pojazdu czyli stawkę dobową zawartą w umowie wynajmu, pomnożoną przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu.
33. Wysokość kosztów naprawy ustala Wynajmujący m.in. w oparciu o wycenę serwisu.
34. Pkt 32 nie stosuje się, jeśli wynajęty pojazd zostanie uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego (wypadku lub kolizji) spowodowanego przez osobę trzecią, niebędącą kierującą wynajętym pojazdem. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wynajmującym, wezwania policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy. Zwolnienie Najemcy z odpowiedzialności za zdarzenie następuje na podstawie potwierdzonej przez policję winy osoby trzeciej, niebędącej kierującym wynajętym pojazdem, jako sprawcy tego zdarzenia drogowego.
35. W przypadku zdarzenia drogowego Najemca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
36. W przypadku niewypełnienia przez Najemcę obowiązków, o których mowa w pkt 34 lub ucieczki z miejsca zdarzenia drogowego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem.
37. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz policję oraz zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty od pojazdu. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.
38. W przypadku zawinionej przez Najemcę utraty lub kradzieży pojazdu, zostanie on obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.
39. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
40. W przypadku kolizji spowodowanej przez Najemcę, Najemca pokrywa koszty naprawy pojazdu określone w pkt 32 umowy oraz kwotę określoną w pkt 42 lit. k umowy dotyczącą odpowiedzialności OC za uszkodzenia mienia osoby trzeciej.
41. W przypadku niezastosowania się przez Najemcę do zakazu, o którym mowa w pkt 7, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osoby, której Najemca udostępnił, użyczył lub podnajął pojazd, jak za działania lub zaniechania własne.
Koszty dodatkowe oraz kary umowne
42. Najemca zobowiązuje się do pokrycia następujących kosztów dodatkowych oraz kar umownych, niezależnie od kosztów wynikających z innych punktów niniejszych warunków najmu, do pokrycia których zobowiązany jest Najemca, w szczególności wynikających z pkt 13, a także wyraża zgodę na rozliczenie ich z kaucji:
a) zwrot nieumytego auta z zewnątrz - do 100 zł netto,
b) zwrot niewyczyszczonego auta w wewnątrz - do 250 zł netto,
c) zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa – koszt brakującego paliwa powiększony o 50 zł netto,
d) opłata za każdy przejechany kilometr powyżej limitu określonego w protokole zdawczo-odbiorczym - 0,35 zł netto,
e) opłata za udostępnienie danych Najemcy organom ścigania (np. policji, Straży miejskiej, firmie leasingowej) – 200 zł netto,
f) zgubienie lub utrata kluczyków lub dowodu rejestracyjnego pojazdu – 1000 zł netto za każdą rzecz,
g) nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów oraz przewożenia zwierząt w pojeździe – 500 zł netto,
h) przywłaszczenie lub zmiana części lub elementów wyposażenia pojazdu – 2000 zł netto oraz koszt doprowadzenia pojazdu do stanu z przed wypożyczenia,
i) używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążanie silnika i wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu – 2000 zł netto oraz koszty związane z ewentualną naprawą pojazdu,
j) nie powiadomienie policji ani Wynajmującego o zdarzeniu drogowym, o czym mowa w pkt 34 - 2000 zł,
k) podjęcie odpowiedzialności z polisy OC Wynajmującego za uszkodzenia mienia osoby trzeciej – 1000 zł netto,
l) zaniechanie zwrotu pojazdu mimo wezwania Wynajmującego - 1000 zł zł netto oraz dodatkowa opłata dotycząca kosztów holowania - 12 zł netto za każdy kilometr od miejsca rozpoczęcia holowania do siedziby Wynajmującego,
m) wyjazd poza granice terytorium Polski bez pozwolenia Wynajmującego lub wjazd do strefy ekologicznej bez posiadania odpowiedniego oznaczenia, na przykład plakietki ekologicznej, wymaganego w tej strefie – 1500 zł netto,
n) jazda z prędkością powyżej 140km/h – 800zł
o) udostępnienie, podnajęcie lub użyczenie pojazdu osobie trzeciej – 2000 zł netto,
p) posłużenie się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu zawarcia umowy wynajmu - 2000 zł netto.
43. Ostateczna wysokość opłat, o których mowa w pkt 42 lit. a i b, uzależniona jest od poniesionych kosztów usługi czyszczenia pojazdu i określa ją Wynajmujący.
Postanowienia końcowe
44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólne przepisy prawa polskiego, w tym ustawa Kodeks cywilny.
45. Niniejsze Warunki Najmu oraz protokół zdawczo-odbiorczy stanowią integralną cześć umowy wynajmu.
46. Wynajmujący jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”.
47. Dane osobowe Najmującego mogą być udostępniane współpracującym podmiotom, uprawnionym organom (np. policji, straży miejskiej) oraz biurom informacji gospodarczej, jak również, gdyby zaistniała taka potrzeba, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelności oraz ich pełnomocnikom. Informacje dotyczące w szczególności celu, okresu i uprawnieniach wynikających z przetwarzania danych osobowych, a wynikające z RODO, znajdują się w odrębnym dokumencie przekazanym Najemcy przez Wynajmującego podczas podpisywania umowy wynajmu.
48. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umowy wynajmu jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wynajmującego. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest konsument.
49. Umowa wynajmu sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi warunkami najmu oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuje.
…………………………………………………………………………

W OFERCIE

ul. Wybrzeże Gdańskie 2, 01-531 Warszawa
Tel: 515-800-147
Email: biuro@wawadostawcze.pl